Class Schedules

english

P5 Eng Fri 4-6 pm

P6 Eng Fri 7-9 pm

P4 Eng Sun 4-6 pm

P3 Eng Sun 7-9 pm

Science

P6 Sci Tues 4-6 pm

S1 Sci Sun 4-6 pm

S2 Sci Mon 7-9 pm

Physics

S3 Physics Fri 7-9 pm

S4 Physics Fri 4-6 pm

S3 Intensive Phy Sun 4-6 pm

S4 Intensive Phy Tues 7-9 pm

Maths

P6 Maths 7-9 pm

S1 Maths 4-6 pm

S4 E Maths 7-9 pm

S3 EMaths Tues 7.30 - 9.30 pm